Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2021-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 264
Stat och kommun 236 502
Säkerställda obligationer 116 305
Övriga värdepapper -
Summa 394 071
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 268 683
Övriga värdepapper 252 699
Swedbankaktier (marknadsvärde) 88 650
Skattekonto 986 389
Summa 1 596 421
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 990 492
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 4 931 659
Svenska kommuner 183 331
Svenska staten -
Kreditinstitut 109 529
Efterställda skulder 60 000
Övriga 14 365
Summa 5 298 884
   
Övrig information  
Balansomslutning 5 903 611
Utlåning till allmänheten 3 617 732
Inlåning från allmänheten 5 129 355
Kvot utlåning/inlåning 0,71

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943