Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2022-03-31
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 350
Stat och kommun 209 772
Säkerställda obligationer 121 579
Övriga värdepapper -
Summa 372 700
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 318 144
Övriga värdepapper 235 662
Swedbankaktier (marknadsvärde) 70 500
Skattekonto 988 520
Summa 1 612 826
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 985 526
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 5 071 871
Svenska kommuner 181 808
Svenska staten -
Kreditinstitut 104 636
Efterställda skulder 60 000
Övriga 14 266
Summa 5 432 581
   
Övrig information  
Balansomslutning 6 033 441
Utlåning till allmänheten 3 818 629
Inlåning från allmänheten 5 267 945
Kvot utlåning/inlåning 0,72

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943