Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2014:21) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2020-09-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 161
Stat och kommun 227 341
Säkerställda obligationer 116 506
Övriga värdepapper -
Summa 385 008
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 428 184
Övriga värdepapper 314 692
Swedbankaktier (marknadsvärde) 56 296
Skattekonto 785 542
Summa 1 584 715
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 969 723
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 4 551 288
Svenska kommuner 150 843
Svenska staten -
Kreditinstitut 120 636
Efterställda skulder 60 000
Övriga 17 619
Summa 4 900 386
   
Övrig information  
Balansomslutning 5 430 574
Utlåning till allmänheten 3 235 376
Inlåning från allmänheten 4 719 750
Kvot utlåning/inlåning 0,69

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt. Följer definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.