Hoppa till textinnehållet

Information om likviditetsrisker

Enligt Finansinspektionens föreskrift om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut (FFFS 2010:7) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013.

Sparbankens likviditetsreserv (tkr) 2021-06-30
Kassa och tillgodohavanden i bank 41 264
Stat och kommun 240 065
Säkerställda obligationer 116 031
Övriga värdepapper -
Summa 397 360
   
Andra likviditetsskapande åtgärder  
Tillgodohavanden i bank utöver likviditetsreserv 282 851
Övriga värdepapper 232 184
Swedbankaktier (marknadsvärde) 71 658
Skattekonto 986 389
Summa 1 573 082
   
Summa likviditetsreserv och andra likviditetsskapande åtgärder 1 970 442
   
Sparbankens finansieringskällor  
Svensk allmänhet 4 753 470
Svenska kommuner 171 622
Svenska staten -
Kreditinstitut 109 922
Efterställda skulder 60 000
Övriga 12 211
Summa 5 107 225
   
Övrig information  
Balansomslutning 5 681 769
Utlåning till allmänheten 3 527 846
Inlåning från allmänheten 4 937 304
Kvot utlåning/inlåning 0,71

Likviditetsreserven består av högkvalitativa tillgångar och är inte pantsatt enligt definitionen i FFFS 2010:7, kap 4 §5.
Tjörns Sparbank, org.nr: 553300-7943