Hoppa till textinnehållet

Kapitaltäckning

Offentliggörande av information om kapitaltäckning och riskhantering


I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) och allmänna råd offentliggör Tjörns Sparbank org.nr 553300-7943 periodisk information om kapitaltäckning och riskhantering.

Föreskrifterna innehåller bestämmelser om tillsynskrav som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

Tjörns Sparbank tillämpar schablonmetod för beräkning av kreditrisker samt basmetod för beräkning av operativa risker.
 

KAPITALBAS (tkr)   2020-06-30
Kärnprimärkapital   464 232
Övrigt primärkapital   -
Supplementärkapital   60 000
Total kapitalbas netto   524 232
     
RISKVÄGDA EXPONERINGSBELOPP (tkr)    
Kreditrisker   2 417 576
Operativa risker   181 742
Valutakursrisker   -
Kreditvärdighetsjustering   300
Totalt riskvägt belopp   2 599 618
     
RISKVÄGT BELOPP PER EXPONERINGSKLASS KREDITRISKER (tkr)    
Exponering mot nationella regeringar och centralbanker   -
Exponering mot multilaterala utvecklingsbanker   -
Exponering mot institut   149 633
Exponering mot företag   837 651
Exponering mot hushåll   822 429
Exponeringar säkrade genompanträtt i fastigheter   448 155
Fallerande exponeringar   4 406
Exponeringar i form av säkerställda obligationer   9 602
Exponeringar i form av andelar eller aktier i företag för kollektiva investeringar (fondandelar)   60 951
Aktieexponeringar   48 145
Övriga poster   36 604
Summa riskvägt belopp   2 417 576
     
 KAPITALKRAV Lagkrav 2020-06-30
Kapitalkrav för kreditrisker enligt schablonmetoden   193 406
Kapitalkrav för operativa risker enligt basmetoden   14 539
Kapitalkrav för kreditvärdighetsjustering   24
Totalt minimikapitalkrav 8,00% 207 969
      
Internt bedömt kapitalbehov enligt Pelare I och II   263 969
        
 BUFFERTKRAV    
Kapitalkonserveringsbuffert 2,50% 64 990
Kontracyklisk kapitalbuffert 0,00% 31
Totalt buffertkrav 2,50% 65 021
     
KAPITALRELATIONER    
Kärnprimärkapitalrelation 4,50% 17,86%
Primärkapitalrelation 6,00% 17,86%
Total kapitalrelation 8,00% 20,17%
Total kapitalrelation inklusive buffertkrav 10,50% 20,17%
Kärnprimärkapital tillgängligt för att användas för att täcka krav på kapitalbuffrar    12,17%