Om den försäkrade har fått en lönehöjning och har premiebefrielse- och/eller sjukförsäkring som är kopplad till procent av lön behöver uppgift om fullt arbetsför lämnas.

Med fullt arbetsför vid löneändring menas att den försäkrade:

  • Ska kunna utföra sitt vanliga arbete utan anpassningar som beror på hälsoskäl eller funktionsnedsättning.
  • Inte har varit helt eller delvis arbetsoförmögen i mer än 14 dagar i följd under de senaste 90 dagarna.
  • Varken får ersättning från sin arbetsgivare eller Försäkringskassan som har samband med sjukdom, skada eller funktionshinder (så som till exempel sjuklön, sjukpenning, rehabiliteringsersättning, aktivitets- eller sjukersättning (även vilande), arbetsskadeersättning, merkostnadsersättning, assistansersättning eller annan liknande ersättning). 
  • Inte har särskilt anpassat arbete eller anställning med anställningsstöd via Arbetsförmedlingen.

Om du anger uppgifter som inte är sanna eller fullständiga kan det innebära att riskförsäkringar som är kopplade till försäkringen inte gäller när de behöver utnyttjas. Då riskerar ni att betala premier för något ni inte kan använda fullt ut.