Hoppa till textinnehållet

Aktuella räntor

Male hands writing on linen cloth - small business

Företag och föreningar 

Konto Ränta
Placeringskonto Företag 0,15 %
Företagskonto  
Mer än 250.000 kr 0 %
100.000-250.000 kr 0 %
upp till 100.000 kr 0 %
Fasträntekonto TjörnMax  
Löptid 6 mån 0,35 %
Löptid 24 mån 0,45 %
Skogskonto 1,00 %

Information om den statliga insättningsgarantin

Samtliga ovanstående bankkonton omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden.

 

Kontohavare har rätt till ersättning för sin sammanlagda kontobehållning i banken med ett belopp som motsvarar högst 950 000 kronor. Riksgälden ska göra ersättningen tillgänglig för utbetalning inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.
 

Utöver detta belopp kan kontohavare enligt lag under vissa förutsättningar få ersättning för vissa insättningar som hänförs till särskilt angivna händelser, t.ex. försäljning av privatbostad, avgångsvederlag och försäkringsersättning, med högst 5 miljoner kronor. En längre tid för utbetalning kan då aktualiseras.
 

Följande kontohavare, eller utländska motsvarigheter, kan trots vad som anges ovan inte få ersättning från garantin: banker, kreditmarknadsföretag, värdepappersbolag, försäkringsföretag, återförsäkringsföretag, understödsföreningar, finansiella institut enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse, värdepappersfonder eller alternativa investeringsfonder, pensionsfonder, landsting, kommuner eller statliga myndigheter.
 

För ytterligare information om den statliga insättningsgarantin, se Riksgäldens hemsida: www.insattningsgarantin.se