Fredrik Nilzén, hållbarhetsansvarig på Swedbank, ser många företag idag som jobbar aktivt för att ställa om sin verksamhet till att bli mer hållbar. De åtgärder man vidtar skiljer sig förstås åt beroende på i vilken sektor man är aktiv samt vilken typ av företag man är, och vilken storlek man har, men det finns ändå några generella saker som alla företag kan titta på.

10 tips för att göra verksamheten mer hållbar*

  • Se över er affärsidé. Hur kan ni göra er befintliga affärsmodell mer resurseffektiv och göra ändringar som bidrar till att era produkter och tjänster blir mer hållbara? 
  • Se över företagets resursförbrukning. Hur kan material och energi återanvändas och användas mer effektivt? Går det att hitta värde i avfall, rester vid tillverkning eller kasserat material?
  • Sätt mål och redovisa hållbarhetsarbetet. Då stärks förutsättningarna för att nå resultat och det skapar också transparens och trovärdighet. Vilka hållbarhetsaspekter har störst betydelse för er verksamhet och vad ni vill uppnå? 
  • Flytta in hållbarhetsarbetet i produkt- och tjänsteutvecklingen. När er produkt eller tjänst ska utvecklas och designas, vilka material och processer ska ni välja för att göra dem mer hållbara och återanvändbara? Kan produktionen ske ”nära” och lokalt?
  • Ha koll på underleverantörer och tänk att samma standard ska omfatta även dem. 
  • Se över er bil- och maskinpark så att den är miljövänlig, och se över distribution och transport. Behövs förändringar göras? Kan förpackningar återanvändas?
  • Ta fram en miljöpolicy för arbetsplatsen. Ett miljövänligt företag upplevs ofta som en attraktiv arbetsgivare.
  • Försök hålla möten via telefon och digitalt. Välj miljövänliga alternativ när ni behöver resa.
  • Håll hållbarhetsarbetet levande i företaget. Vad mer kan och vill ni göra? Inte bara gör det miljön en tjänst, många företag upplever också att man blir mer attraktiv som arbetsgivare. Underskatta inte vikten av att få med medarbetarna som ambassadörer. Många brinner för ämnet och kan bidra till att arbetet snabbare får fäste och blir enklare att genomföra.
  • Kommunicera om ert miljöarbete. Konsumenter och potentiella medarbetare vill veta.

Den omställning som skett i samhället i och med covid-19 pandemin har på ett naturligt sätt fört in flera av punkterna ovan i företagens verksamhet, de digitala mötena och inställda resorna som några tydliga exempel. Många företag har också ändrat sina hållbarhetsmål därefter, med exempelvis krav på färre flygresor framåt.

”Många företag och samhället i stort kommer komma ur pandemin med nya tuffare klimatmål, vilket är positivt. Pandemin har visat att stora omställningar är möjliga”, säger Fredrik Nilzén.